Inhoudsopgave

1. Ons centrum 5

1.1.       Agogisch project  5

1.2.       Neutraliteit  5

1.3.       Ons team    5

1.4.       Centrumbestuur  6

2. Opleidingsaanbod en jaarkalender 7

2.1.       Het opleidingsaanbod   7

2.2.       Lesspreiding  7

2.3.       Vakantieregeling  7

3. Participatie 8

3.1.       Schoolraad   8

4. Inschrijving 9

4.1.       Inschrijvingsvoorwaarden   9

4.2.       Voorrangsregeling bij inschrijving  9

4.3.       Toelatingsvoorwaarden secundair volwassenenonderwijs  9

4.4.       Opleidingsspecifieke voorwaarden   10

4.4.1.         Leerjaren, losstaande modules en vervolgmodules: wat?  10

4.4.2.         Studiegebieden Algemene vorming en Aanvullende algemene vorming  10

4.4.3.         Studiegebieden Nederlands Tweede Taal richtgraad 1 en 2 en Nederlands Tweede Taal richtgraad 3 en 4  11

4.4.4.         Studiegebied Bedrijfsbeheer  11

4.4.5.         De taalopleidingen   11

4.5.       Toelatingsproef  13

4.6.       Weigering om in te schrijven   14

4.7.       Uitschrijven   14

4.8.       Inspraak en inzagerecht  14

5. Studiekosten 15

6. Voordelen 17

6.1.       Betaald educatief verlof (BEV)  17

6.1.1.         Wat is betaald educatief verlof?  17

6.1.2.         Wie heeft recht op betaald educatief verlof?  17

6.1.3.         Welke opleidingen geven recht op betaald educatief verlof?  17

6.1.4.         Op hoeveel uren betaald educatief verlof heb ik recht?  17

6.1.5.         Wanneer kan ik dat verlof opnemen?  17

6.1.6.         Hoeveel keer mag ik maximaal afwezig zijn?  18

6.1.7.         Wat gebeurt er als ik de opleiding stopzet of als ik niet slaag?  18

6.1.8.         Kan ik mijn betaald educatief verlof verliezen?  18

6.1.9.         Hoe vraag ik betaald educatief verlof aan?  18

6.1.10.      Welke documenten heb ik nodig om mijn aanwezigheid in de les te bewijzen en wat moet ik ermee doen?  19

6.1.11.      Waar vind ik meer uitgebreide informatie over betaald educatief verlof?  19

6.2.       Opleidingscheques voor werknemers  19

6.3.       Opleidingscheques voor werkgevers (KMO-portefeuille)  20

6.4.       Premie bij een eerste diploma secundair onderwijs  20

6.5.       Premie CEVORA   21

6.6.       Premies in de bouw    21

6.7.       Premies in de horeca  21

6.8.       Kinderbijslag  22

6.9.       Vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt  23

6.10.          Studietoelage   23

7. Afwezigheden 24

7.1.       Afspraken i.v.m. aanwezigheid   24

7.2.       Afwezigheid om medische redenen   24

7.3.       Gewettigde afwezigheid   24

8. Begeleiding en evaluatie 26

8.1.       Organisatie van de evaluatie   26

8.2.       Deelname aan de evaluatie   26

8.3.       Vrijstellingen   26

8.4.       Evaluatiecommissie en rapportering van de beslissing  27

8.5.       Fraude   28

8.6.       De ombudsdienst  28

8.7.       Studiebewijzen   28

8.8.       De pedagogisch begeleidingsdienst  29

9. Leefregels 30

9.1.       Ordemaatregelen   30

9.2.       Bewarende maatregel 30

9.3.       Tuchtmaatregelen   30

9.3.1.         De soorten tuchtmaatregelen   31

9.3.2.         Regels  31

10. Betwistingen en klachten 32

10.1.          Beroepsprocedure tegen attestering  32

10.1.1.      Bezwaar  32

10.1.2.      Beroep   32

10.1.3.      Beslissing van de beroepscommissie   33

10.2.          Beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting  33

10.2.1.      Het beroep en de beroepscommissie opstarten   33

10.2.2.      Beslissing van de beroepscommissie   34

10.3.          De ombudsdienst van het centrum (eerstelijnsklachtenprocedure)  34

10.3.1.      Welke klachten kun je indienen?  34

10.3.2.      Waar kun je met je klacht terecht?  35

10.3.3.      Hoe dien je een klacht in?  35

10.3.4.      De klachtenprocedure is niet van toepassing op: 35

10.3.5.      Hoe verloopt de behandeling van je klacht door de scholengroep?  35

10.4.          De Vlaamse Ombudsdienst, AHoVoKS en andere diensten   36

11. Veiligheid en gezondheid 37

11.1.          Tabak, alcohol en drugs  37

11.2.          Brandveiligheid   37

11.3.          Preventie en bescherming  37

11.4.          Beleid rond pesten en geweld   37

12. Afspraken 38

12.1.          Lokalen   38

12.2.          Gebruik van gsm of andere media  38

12.3.          Privacy en beeldmateriaal 38

12.4.          Informatieveiligheidsbeleid   39

12.5.          Reclame en sponsoring binnen het centrum    39

12.6.          Kledij en voorkomen   40

12.7.          Afwezigheid leerkrachten   40

12.8.          Parkeren   40

12.9.          Handboeken   40

12.10.       Diefstal en andere vergrijpen   40

13. Verzekeringen 41

13.1.          Schoolverzekering  41

13.2.          Aansprakelijkheid in het kader van stage of werkplekleren   41

14. Partners 42

15. Bijlagen 43

15.1.          Bijlage bij het agogisch project: formulier instemming centrumreglement en agogisch project  43

 


1.           Ons centrum

1.1.    Agogisch project

Ons doel is lerenden optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij zich kunnen ontplooien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische mensen in een diverse samenleving.

 

Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO!). Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Rechten van het Kind.

 

Het PPGO! beschrijft de grondbeginselen, de waarden en algemene doelstellingen van het GO!.
Het vormt de grondslag voor het pedagogisch handelen. Het biedt een referentiekader waarbinnen het (ped)agogisch handelen vorm krijgt en waaraan het kan worden afgetoetst, maar tegelijk en meer verdergaand wil het PPGO! ook een dynamiserende richtingwijzer zijn om het (ped)agogisch handelen te inspireren.

 

Het is de basis om binnen het net op een gelijkgestemde manier vorm te geven aan een tweevoudige kernopdracht: de individuele en persoonlijke ontwikkeling van lerenden begeleiden en ondersteunen enerzijds, en bijdragen aan het samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. De individuele en de maatschappelijke dimensie van het (ped)agogisch project worden op die manier onlosmakelijk met elkaar verbonden als een geïntegreerde uitdaging en opdracht.

 

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons agogisch project.
In het verlengde van het PPGO! ontwikkelde ons centrum zijn eigen beleidsplan, missie, visie.

De instellingen van het GO! zijn democratisch. Alle belanghebbenden moeten zich uitgenodigd voelen om betrokken te zijn bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Wij trachten dat in de hand te werken door te informeren, te coördineren en inspraak te geven. Dit zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en van ons centrum in het bijzonder.

 

Mee beslissen en mee verantwoordelijk zijn, vinden wij in ons centrum belangrijk. Dit blijkt duidelijk uit onze organisatie en onze werking die past in het complete functioneren van het GO!.

 

De integrale tekst van het PPGO! vind je op

http://pro.g-o.be/blog/Documents/Pedagogisch%20Project_2016_DEF.pdf.

 

1.2.    Neutraliteit

In het centrum mogen geen affiches worden opgehangen of bijeenkomsten worden georganiseerd zonder toelating van de directeur. Zonder toestemming is het ook verboden geld in te zamelen of publiciteit te maken.

 

1.3.    Ons team

Ons centrumteam bestaat uit:

 

Ons centrumteam bestaat uit:

 • de directeur: Herwig Bruyninx Halmstraat 12 3600 Genk 089/849903
 • TAC: Kris De Beuckelaer Halmstraat 12 3600 Genk 089/849903
 • de adjunct-directeurs: Baor Georgy (Maaseik/ Neeroeteren, Bree), Verstraten Ronny (Waterschei/Genk, Eisden), Reyskens Wilfried (studiegebied personenzorg)
 • de coördinatoren: Theunissen Nicole (Tweedekansonderwijs) /Buntinx Mieke
 • taalcoördinator Caroline Neyens
 • het beleids- en ondersteunend personeel: administratief medewerkers, ICT-coördinatoren
 • het onderwijzend personeel
 • een zorgmedewerker

 

 

De vestigingsplaatsen van ons centrum zijn:

Vestiging Waterschei en Genk

Halmstraat 12 (Waterschei)

+32(0)89/849903

Mosselerlaan 94 (Genk)

+32(0)89/849903

admgenk@cttlimburg.be

 

Vestiging Bree

Millenstraat 14

+32(0)89/778344

admbree@cttlimburg.be

 

Vestiging Eisden

Onderwijsstraat 11

+32(0)89/849903

admgenk@cttlimburg.be

 

Vestiging Maaseik/Neeroeteren

Burg. Philipslaan 19B (Maaseik)

+32(0)89560488

Vredestraat 6 (Neeroeteren)

+32(0)89560488

admmaaseik@cttlimburg.be

 

1.4.    Centrumbestuur

De scholengroepen en de Raad zijn de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs (hierna ‘GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap’ genoemd).

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd op drie niveaus die elkaar aanvullen, maar elk hun eigen bevoegdheden hebben.

 

Op het lokale niveau worden de scholen en de centra bestuurd door een directeur, bijgestaan door de adviserende schoolraad.

 

Op het tussenniveau zijn er 27 scholengroepen met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een algemeen directeur en een college van directeurs.

Ons CVO behoort tot scholengroep 14 met hoofdzetel in de Halmstraat 12 3600 Genk 089/849900.

 

Op het centrale niveau zijn de Raad van het GO! en de afgevaardigd bestuurder van het GO! bevoegd.

 

Contactgegevens:

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Huis van het GO!

Willebroekkaai 36

1000 Brussel

Telefoon: (02)790 92 00

Fax: (02)790 92 01

E-mail: info@g-o.be

Website: http://www.g-o.be

 


 

2.           Opleidingsaanbod en jaarkalender

2.1.    Het opleidingsaanbod

Ons centrum biedt de volgende opleidingen aan:

 

Grafische toepassingen

 • Digitale fotografie
 • Multimedia
 • Photoshop
 • Photoshop voor fotografen
 • Webdesign

Informatica

 • Basiskennis computer
 • Excel
 • Internet
 • Multimedia
 • Outlook
 • Powerpoint
 • Publisher
 • Tablets en ipads
 • Update Office
 • Windows 8 en 10
 • Word

Maatschappelijke opleidingen:

 • Administratief bediende (ism Cevora)
 • Bedrijfsbeheer
 • Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang
 • Boekhouden
 • Logistiek assistent /verzorgende/Zorgkundige/ jeugd- en gehandicaptenzorg /kraamzorg/intercultureel medewerker

Talen

 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Nederlands voor anderstaligen (NT2)
 • Spaans

Techniek

 • Autotechniek
 • Hersteller elektrische huishoudtoestellen (witgoed)
 • Houtbewerking
 • Kapper
 • Koken
 • Lassen
 • Mode
 • Schoonheidsspecialist

Tweedekansonderwijs

 • Aanvullende algemene vorming
 • Secretariaatsmedewerker en boekhoudkundig bediende
 • Medisch administratief bediende

 

2.2.    Lesspreiding

 

Er zijn vestigingen in Bree, Eisden, Genk, Maaseik, Neeroeteren, Waterschei

2.3.    Vakantieregeling

Overzicht

Het schooljaar start op 1 september en eindigt op 30 juni. Er wordt gewerkt met twee semesters.

 • Herfstvakantie: van 30 oktober tot en met 5 november 2017
 • Wapenstilstand: 11 november 2017
 • Kerstvakantie: van 25 december 2017 tot en met 7  januari 2018
 • Krokusvakantie: van 12 februari tot en met 18 februari 2018
 • Paasvakantie: van 2 tot en met 15 april 2018
 • Dag van de Arbeid: 1 mei 2018
 • Hemelvaart: 10 en 11 mei 2018
 • Pinkstermaandag: 21 mei 2018
 • Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2018

 

 

 


3.           Participatie

3.1.    Schoolraad

De schoolraad wordt verplicht samengesteld. Het mandaat van de leden duurt twee jaar.

De schoolraad is samengesteld uit:

 • drie leden verkozen door en uit het personeel; Gisela Vonckers, Kris De Beuckelaer en Nicole Theunissen
 • twee gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus; Peter Heiligers, Fernando Marzo
 • drie leden gekozen door en uit de meerderjarige cursisten. Fernand Jordens, Tomasezwski Treska, Elly Merta

Ook de directeur maakt er deel van uit met raadgevende stem.

 

 

 


4.           Inschrijving

4.1.    Inschrijvingsvoorwaarden

Je kunt je inschrijven door je persoonlijk aan te bieden op het secretariaat. Als je jonger bent dan 18 jaar, ben je vergezeld door een van je ouders.

 

Om je te kunnen inschrijven moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;
 • Je hebt het inschrijvingsgeld betaald of je bent hiervan rechtmatig vrijgesteld;
 • Je hebt je akkoord verklaard met het centrumreglement;
 • Je hebt je akkoord verklaard met het agogisch project van het centrum;
 • ingeval je voldaan hebt aan de deeltijdse leerplicht: je hebt het bewijs geleverd dat je de Belgische nationaliteit hebt, of je voldoet aan de bepalingen van het wettig verblijf.

 

Wat breng je mee bij de inschrijving?

 • een geldig identiteitsbewijs;
 • een bewijs van wettig verblijf als je niet de Belgische nationaliteit hebt;
 • de getuigschriften en attesten die je vroeger hebt behaald;
 • kwitanties van betalingen van inschrijvingsgeld of andere bewijsstukken die aantonen dat je recht hebt op vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld;
 • eventueel: vrijstellingsdossier;
 • eventueel: een aanvraag voor educatief verlof.

 

Op basis van deze informatie kunnen wij het administratieve dossier volledig in orde brengen. Op die manier zijn wij ervan verzekerd dat wij in de toekomst correct ingevulde diploma’s, certificaten, deelcertificaten, getuigschriften of attesten kunnen afleveren.

 

Een inschrijving is persoonlijk en kan men dus nooit doorgeven aan derden. Bij inschrijving ontvang je een inschrijvingsbewijs.

 

Let op! Breng bij de eerste les steeds je inschrijvingsbewijs mee. De leerkracht zal ernaar vragen om je toe te laten tot de les.

 

4.2.    Voorrangsregeling bij inschrijving

Als ons centrum bij gebrek aan plaats niet alle cursisten kan inschrijven, kan het wachtlijsten aanleggen. Wij respecteren hierbij de volgorde van inschrijving. We maken hierop een uitzondering voor inschrijvingen in de opleidingen van de studiegebieden Nederlands tweede taal Richtgraad 1 en 2 en Nederlands tweede taal Richtgraad 3 en 4. In deze opleidingen hebben de volgende personen voorrang bij inschrijving als er plaats te kort is :

 • cursisten die een inburgeringscontract ondertekend hebben met het onthaalbureau;
 • cursisten die gevat zijn door het inwerkingsbeleid, zoals geregeld in het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid;
 • cursisten die moeten aantonen dat ze bereid zijn om Nederlands te leren, zoals bedoeld in het decreet van 15 juli 2007 houdende de Vlaamse Wooncode.

 

4.3.    Toelatingsvoorwaarden secundair volwassenenonderwijs

Om toegelaten te worden tot een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, moet je voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 16 jaar bent of 15 jaar en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd. Je hoeft geen studiebewijzen voor te leggen.

 

4.4.    Opleidingsspecifieke voorwaarden

4.4.1.           Leerjaren, losstaande modules en vervolgmodules: wat?

Terwijl een klassieke afdeling in opeenvolgende leerjaren is verdeeld, is een modulaire afdeling uit aparte modules of blokjes opgebouwd. Zo kun je zelf je studiepakket samenstellen en de duurtijd van je opleiding bepalen. Elke module geeft recht op een attest of deelcertificaat.

 

Er bestaat een onderscheid tussen losstaande modules en vervolgmodules.

 

Losstaande modules

Voor de losstaande modules gelden geen specifieke toelatingsvoorwaarden, met andere woorden iedereen kan zonder voorkennis de cursus volgen.

 

Vervolgmodules

Hier gaat het over cursussen waarvoor je over enige voorkennis moet beschikken om tot de cursus te kunnen worden toegelaten.

 

Je kunt onmiddellijk instappen in een vervolgmodule als:

 • je het deelcertificaat of attest van de verplichte voorafgaande module kunt voorleggen (ook van een ander centrum);
 • je beschikt over een welbepaalde titel van beroepsbekwaamheid;
 • de directeur oordeelt dat je op basis van een ander diploma, certificaat of getuigschrift over voldoende kennis, vaardigheden en attitudes beschikt om in de module te starten. Met andere woorden, je kunt dan een vrijstelling aanvragen;
 • je slaagt voor een specifieke vrijstellingsproef waaruit blijkt dat je de nodige ervaring hebt verworven om de module te volgen.

 

 

Bilateraal samenwerkingsakkoord tussen het Ministerie van Landsverdediging en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Militairen die binnen Defensie bepaalde opleidingen hebben gevolgd, krijgen via dit samenwerkingsakkoord automatisch vrijstellingen voor een aantal modules. Een overzicht van de opleidingen vind je op: http://ond.vlaanderen.Be/doc/dl.ashx?nr=4154.

 

4.4.2.           Studiegebieden Algemene vorming en Aanvullende algemene vorming

Om toegelaten te worden tot een opleiding van de studiegebieden Algemene vorming en Aanvullende algemene vorming moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 18 jaar bent. Als de inschrijving plaatsvindt tussen 1 september en 31 december, moet je 18 worden ten laatste op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

 

Als je de opleiding Aanvullende algemene vorming wenst te volgen, wordt je leertraject in samenspraak vastgelegd. Hierbij wordt rekening gehouden met jouw startcompetenties en jouw eindperspectief.

 

4.4.3.           Studiegebieden Nederlands Tweede Taal richtgraad 1 en 2 en Nederlands Tweede Taal richtgraad 3 en 4

De organisatie en coördinatie van de intake, testing en doorverwijzing van cursisten die voor de inschrijving niet beschikken over een studiebewijs NT2 worden verzorgd door de Huizen van het Nederlands.

 

Als je een opleiding NT2 wenst te volgen, wordt je leertraject in samenspraak vastgelegd. Hierbij wordt rekening gehouden met jouw startcompetenties en jouw eindperspectief, en in voorkomend geval, met de vragen van de doorverwijzende instantie. Je kunt als cursist tot de volgende richtgraad worden toegelaten voor de schriftelijke of mondelinge component als je de competenties van die component in de onderliggende richtgraad hebt behaald.

 

Er zijn afzonderlijke modules voor de schriftelijke en de mondelinge competenties. Wie dit wenst kan nog steeds een geïntegreerd aanbod volgen, maar er wordt ook rekening gehouden met de verschillende snelheden bij het aanleren van beide competenties.

 

Om toegelaten te worden tot een opleiding van de studiegebieden NT2 Richtgraad 1 en 2 en NT2 Richtgraad 3 en 4, moet je voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 16 jaar bent of 15 jaar en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd.

 

Onder specifieke voorwaarden kunnen jongeren tussen 12 en 16 jaar toegelaten worden tot de opleidingen van de studiegebieden NT2. Als je tot deze groep behoort, moet je aan de volgende specifieke toelatingsvoorwaarden voldoen:

 • je neemt op vrijwillige basis deel;
 • je volgt de opleiding buiten de lesuren van de school voor secundair onderwijs;
 • de school voor secundair onderwijs levert jou een attest af met daarin ten minste de volgende informatie:
 • een omschrijving van jouw taalachterstand bij de opleiding die je in het secundair onderwijs volgt;
 • de contactgegevens van de persoon die door de school voor secundair onderwijs wordt aangeduid om de modules of de opleiding waarvoor je in ons centrum bent ingeschreven op te volgen.

Dit attest wordt bij inschrijving toegevoegd aan je cursistendossier.

 

Als je vroegtijdig met de opleiding stopt of als je geen vorderingen maakt, contacteert ons centrum de contactpersoon van de school voor secundair onderwijs. We informeren de contactpersoon ook over de aanvangs- en de einddatum van de modules waarvoor je bent ingeschreven.

 

4.4.4.           Studiegebied Bedrijfsbeheer

Om toegelaten te worden tot de opleidingen Bedrijfsbeheer, Bedrijfsbeheer TSO3 en Bedrijfsbeheer, distributieattest, vestigingswet TSO3 van het studiegebied Bedrijfsbeheer moet je aan een van de volgende voorwaarden voldaan hebben:

 • je hebt voldaan aan de deeltijdse leerplicht;
 • je bent ingeschreven als leerling in de derde graad van het secundair onderwijs.

 

4.4.5.           De taalopleidingen

Om toegelaten te worden tot de aanvangsmodule van een opleiding vanaf richtgraad 2 van de talen, moet je kunnen aantonen dat je de basiscompetenties van de opleiding van het vorige niveau hebt behaald. Je kunt onmiddellijk instappen als je het certificaat – ook van een ander centrum – kunt voorleggen.

 

Als je je inschrijft in richtgraad 4 van de talen Engels, Frans, Italiaans, Spaans of dan is deze toelatingsvoorwaarde niet van toepassing.

 

4.5.    Weigering om in te schrijven

Het centrum kan weigeren om een cursist die definitief werd uitgesloten, het volgende en het daaropvolgende schooljaar in te schrijven.

4.6.    Uitschrijven

Wie een cursus wenst stop te zetten, waarschuwt zo snel mogelijk het secretariaat. Terugbetaling van het inschrijvingsgeld en het cursusmateriaal is enkel mogelijk als de uitschrijving voor de startdatum van de cursus wordt gemeld en mits men 5 euro annulatiekosten betaalt.

4.7.    Inspraak en inzagerecht

Je hebt het recht de volgende documenten in te kijken:

 • jouw individueel cursistendossier dat alle relevante informatie bevat. Dit recht vervalt echter als het beroepsgeheim dit niet toelaat of als er zeer ernstige tegenindicaties bestaan.

We vragen hiervoor een afspraak met de directeur te maken;

 • de verbeterde schriftelijke kopijen van toetsen, proeven en examens.

 


5.           Studiekosten

 

Bij inschrijving betaal je:

 • een bedrag voor je inschrijving;
 • een bedrag voor het cursusmateriaal.

 

Tenzij er wijzigingen worden opgelegd door de overheid bedraagt het inschrijvingsgeld per lestijd:     € 1.50, of € 0,60 of € 0,30, of € 0,00 (bij volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld).

 

Het totale bedrag van het inschrijvingsgeld voor de module waarvoor je inschrijft en (een raming van) het bedrag voor het cursusmateriaal vind je  op de roosters op de website.

 

Het bedrag voor het cursusmateriaal is de bijdrage voor uitgaven, materialen of grondstoffen die specifiek verbonden zijn aan de cursus. Als het exacte bedrag nog niet bekend is bij de inschrijving, geven we een raming. Het uiteindelijk verschuldigde bedrag kan dan meer of minder zijn dan die raming.

 

Je betaalt contant, via Bancontact of met opleidingscheques voor werknemers

(http://vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml).

 

Voor een modulaire opleiding betaal je per semester een maximum van 300 euro inschrijvingsgeld.

 

Als je tijdens een semester verschillende opleidingen volgt, betaal je per gevolgde opleiding een maximum van 300 euro. Het eerste semester loopt van 1 september tot en met 31 december, het tweede semester loopt van 1 januari tot en met 31 augustus. Het inschrijvingsgeld dat je eventueel hebt betaald voor een opleiding in een ander centrum in hetzelfde semester, komt niet in aanmerking bij het berekenen van het plafond van 300 euro.

 

Het centrum moet jou bij inschrijving steeds een betalingsbewijs overhandigen. Daarmee kun je zelf aantonen dat je het plafond van 300 euro bereikt hebt.

 

Je geniet vrijstelling van betaling van het inschrijvingsgeld als je aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoet[1]:

 • als je ingeschreven bent voor een opleiding van het studiegebied Algemene vorming of Aanvullende algemene vorming;
 • als je ingeschreven bent voor de opleiding Ervaringsdeskundige in de armoede en de sociale uitsluiting;
 • als je op het moment van je inschrijving materiële hulp geniet (asielzoeker);
 • als je op het moment van je inschrijving een inkomen verwerft via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of als je ten laste bent van die categorieën;
 • als je op het moment van je inschrijving in een Belgische strafinrichting verblijft. Gedetineerden die thuis verblijven met een elektronische enkelband komen niet in aanmerking voor vrijstelling van inschrijvingsgeld;
 • als je op het moment van je inschrijving geïnterneerd bent in een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC); dit geldt ook voor geïnterneerden in beperkte detentie;
 • als je een inburgeringscontract hebt ondertekend (en dus een inburgeringstraject volgt) of als je al een inburgeringsattest of EVC-attest behaald hebt, hoef je geen inschrijvingsgeld te betalen voor een opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1, Nederlands tweede taal richtgraad 2 en Latijns schrift;
 • als je op het moment van je inschrijving nog niet voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht (= maximum 15 jaar oud zijn en nog geen twee jaar secundair onderwijs genoten of nog geen 16 jaar oud zijn);
 • als je op het moment van je inschrijving een inkomen verwerft via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor een opleiding die gevolgd wordt in het kader van een door de VDAB erkend traject naar Werk;
 • als je als niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekende op het moment van je inschrijving nog geen recht op een wachtuitkering hebt verworven;
 • indien het centrum beschikt over de onderwijsbevoegdheid voor Nederlands tweede taal richtgraad 1 van de basiseducatie: als je ingeschreven bent voor de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van de basiseducatie.

 

Je betaalt een verminderd inschrijvingsgeld: € 0,60 per lestijd als je ingeschreven bent voor een opleiding van het studiegebied Nederlands tweede taal Richtgraad 1 en 2 of Nederlands tweede taal Richtgraad 3 en 4.

 

Je betaalt een verminderd inschrijvingsgeld: € 0,30 per lestijd als je op het moment van je inschrijving:

 • een inkomen verwerft via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor andere opleidingen dan die uit de studiegebieden Algemene vorming en Aanvullende algemene vorming, de opleiding Ervaringsdeskundige in de armoede en de sociale uitsluiting, NT2-opleiding richtgraad 1 en 2 als inburgeraar, NT2-opleiding als cursist secundair onderwijs of als je ten laste bent van die categorieën;
 • in het bezit bent van een van de volgende attesten of ten laste bent van een persoon die in het bezit is van een van de volgende attesten:
 • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt;
 • een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;
 • een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt;
 • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit blijkt dat het verdienvermogen verminderd is tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen;
 • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit blijkt dat de zelfredzaamheid met ten minste zeven punten verminderd is.
 • gedurende twee opeenvolgende schooljaren een opleiding uit een leergebied van de basiseducatie gevolgd hebt – in een CBE of in een CVO – gedurende ten minste 120 lestijden, voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs. Deze vrijstelling geldt voor elke inschrijving in het centrum tijdens het betrokken schooljaar. Een cursist die zich tijdens het betrokken schooljaar inschrijft voor verschillende modules wordt bij inschrijving voor elk van deze modules gedeeltelijk vrijgesteld van het inschrijvingsgeld.

 

Met vragen en opmerkingen kun je terecht op het secretariaat van de verschillende vestigingsplaatsen.  

 

 


6.           Voordelen

6.1.    Betaald educatief verlof (BEV)

6.1.1.           Wat is betaald educatief verlof?

Wanneer je een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs volgt, kun je soms extra verlof zonder loonverlies krijgen. Je kunt deze aanvullende vakantiedagen gebruiken om bv. de lessen te volgen of om thuis te studeren. Je werkgever ondervindt hiervan geen enkel financieel nadeel want de overheid betaalt hem deze dagen terug.

 

Het aantal uren verlof waar je recht op hebt, verschilt en is afhankelijk van het feit of de opleidingsuren al dan niet samenvallen met je werkuren. Het ligt er ook aan of de opleiding voorbereidt op een knelpuntberoep dan wel leidt tot een eerste diploma secundair onderwijs.

 

6.1.2.           Wie heeft recht op betaald educatief verlof?

Om recht te hebben op BEV moet je als werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • je bent tewerkgesteld in de privésector of je bent een contractueel werknemer bij een autonoom overheidsbedrijf (NMBS, Proximus, bpost, Belgocontrol);
 • Je bent voltijds tewerkgesteld (bij één of verschillende werkgevers);
 • deeltijdse werknemers hebben vaak ook recht op een aantal uren BEV. Informeer hiervoor bij jouw werkgever.

 

6.1.3.           Welke opleidingen geven recht op betaald educatief verlof?

 

 • De opleiding moet minimaal 32 lestijden bedragen.
 • De lestijden die in afstandsonderwijs en stage worden verricht, komen niet in aanmerking voor betaald educatief verlof. Deze lestijden tellen niet mee voor het minimale aantal van 32 lestijden. Volgende opleidingen zijn uitgesloten: koken, schoonheidsspecialisten, kapper, digitale fotografie, mode, schrijnwerker, hersteller witgoed.

 

6.1.4.           Op hoeveel uren betaald educatief verlof heb ik recht?

Alle info over het aantal uren verlof waar je recht op hebt vind je hier:  http://www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof.  

Bij een laattijdige inschrijving wordt het aantal verlofuren verminderd met het aantal lesuren dat al voorbij is.

6.1.5.           Wanneer kan ik dat verlof opnemen?

Deze extra dagen verlof moet je altijd in overleg met de werkgever plannen.
Hij mag je verlof op een bepaald moment weigeren, als de werkplanning op jouw afdeling hierdoor in het gedrang zou komen.

Je moet het educatief verlof opnemen tussen het begin van de cursus en het einde van de examenperiode, met uitzondering van alle schoolvakanties en vakantiedagen.
M.a.w. je kunt geen dagen BEV nemen in bv. de kerst- of krokusvakantie, of na het officiële einde van je cursus.

Mocht je niet voor het examen slagen en je krijgt een kans op een herexamen, dan kan je BEV verlengd worden tot het einde van deze periode, op voorwaarde dat je ook echt aan de examens deelneemt. In dit geval moet je aan je werkgever zeker een attest bezorgen waarin we de data van de tweede examentijd vermelden.

 

6.1.6.           Hoeveel keer mag ik maximaal afwezig zijn?

Wie gebruikmaakt van BEV, moet heel stipt de cursussen volgen. De overheid eist dat wij dit nauwkeurig controleren.

Je mag niet meer dan 10 % per trimester ongewettigd afwezig zijn. Dit percentage wordt berekend op het werkelijk aantal gegeven lesuren.

Ben je toch meer dan 10% ongewettigd afwezig gebleven, dan verlies je het recht op BEV voor een periode van zes maanden, en kan je werkgever het ten onrechte uitbetaalde loon van jou terugvorderen!

 

Als gewettigde afwezigheden aanvaarden we:

 • een medisch attest voor ziekte van de cursist of van een lid van de familie die onder hetzelfde dak woont;
  DIXIT-attesten worden niet aanvaard als verklaring voor een verantwoorde of gewettigde afwezigheid,
 • een afwezigheid om beroepsredenen (via een verklaring van de werkgever);
 • een afwezigheid door familiale omstandigheden: het overlijden van een familielid, de geboorte van je kind (via een officieel attest);
 • een staking van het openbaar vervoer;
 • overmacht zoals extreem winterweer (bv. erge sneeuwval en ijzel).

 

Alle wettigingen worden altijd aan je eigen overzichtsblad vastgeniet en met de juiste code aangeduid.

 

6.1.7.           Wat gebeurt er als ik de opleiding stopzet of als ik niet slaag?

Als je een cursus stopzet, meld je dit onmiddellijk aan het secretariaat. Je krijgt een attest voor de reeds gevolgde uren. Als je dit niet meldt, ben je ongewettigd afwezig voor de rest van de cursus en word je recht om educatief verlof op te nemen voor zes maanden geschorst.

 

6.1.8.           Kan ik mijn betaald educatief verlof verliezen?

Ja,

 • als je zelf de cursus stopzet;
 • als je meer dan 10 % ongewettigd afwezig bent geweest;
 • als je tijdens je BEV een winstgevende activiteit uitoefent;
 • als je tweemaal eenzelfde cursus volgt zonder te slagen, verlies je definitief het recht op BEV voor die cursus.

 

Het kan dan gebeuren dat je werkgever jou ten onrechte loon voor BEV heeft toegekend.
In een dergelijk geval zal jouw werkgever geen terugbetaling kunnen verkrijgen vanwege het ministerie. Je werkgever heeft dan  drie jaar de tijd om het ten onrechte betaalde loon van jou terug te vorderen.

 

6.1.9.           Hoe vraag ik betaald educatief verlof aan?

Stap 1

 • Je meldt je aanvraag voor BEV duidelijk bij je inschrijving aan de balie.
 • Je krijgt van onze medewerker onmiddellijk een blanco overzichtsblad mee, dat de leerkracht op het einde van elke les zal ondertekenen.

 

Stap 2

Begin oktober maken onze medewerkers je aanvraag BEV klaar voor je werkgever. Je kunt dit tegen midden oktober afhalen aan de balie.

 

 

Stap 3

Je bezorgt het originele aanvraagformulier voor 31 oktober persoonlijk aan je werkgever. Dit kan persoonlijk, aangetekend of tegen ontvangstbewijs.

 

Nog dit…

Als je na 31 oktober inschrijft of je verandert van werkgever in de loop van het schooljaar, moet je de nodige aanvraag binnen de 15 dagen aan je werkgever afgeven.

 

6.1.10.       Welke documenten heb ik nodig om mijn aanwezigheid in de les te bewijzen en wat moet ik ermee doen?

We gaan je aanwezigheden controleren aan de hand van een overzichtsblad dat je zelf bijhoudt.
Onze leerkrachten zullen elke les tekenen dat je ook echt aanwezig was. Ze doen dit pas op het einde van de les, zodat zij dit ook waarheidsgetrouw kunnen opvolgen.

Het is niet toegelaten om alles pas op het einde van een trimester te laten tekenen.

Het overzichtsblad is ons eigen intern document en wordt per trimester op het secretariaat afgegeven:

 • -okt.-nov.-dec.: na de laatste les voor de kerstvakantie;
 • -febr.-maart: na de laatste les voor de paasvakantie;
 • april-mei-juni: na het laatste examen of de laatste les van juni.

 

Het is heel belangrijk dat je ook alle bewijsstukken van gewettigde afwezigheden onmiddellijk aan dit blad vastniet, zodat onze medewerker snel en zorgvuldig alles kan berekenen.

 

Na controle door ons kun je voor elk trimester een officieel nauwgezetheidsattest afhalen. Dat moet je onmiddellijk aan jouw werkgever afgeven, als bewijs dat je regelmatig de lessen hebt gevolgd.

 

6.1.11.       Waar vind ik meer uitgebreide informatie over betaald educatief verlof?

Departement Werk en Sociale Economie

Betaald Educatief Verlof

Koning Albert II laan 35 bus 20

1030 Brussel

Tel.: 1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)

e-mail: educatiefverlof@vlaanderen.be

 

of  op de secretariaten van ons CVO.

 

6.2.    Opleidingscheques voor werknemers

Volg je een opleiding via opleidingscheques, dan betaal je maar de helft van je inschrijvingsgeld en cursusmateriaal. De Vlaamse overheid betaalt de andere helft.

 

Je hebt recht op opleidingscheques als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je bent een werknemer of interimkracht.
 • Je woont in Vlaanderen of het Brussels Gewest, of je bent een Europese werknemer die in Vlaanderen of het Brussels Gewest werkt.
 • Je bent laaggeschoold of middengeschoold.
  • ​Laaggeschoold betekent dat je geen diploma secundair onderwijs hebt of een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs.
  • Middengeschoold betekent dat je hoogstens een diploma secundair onderwijs hebt of een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs.
 • Je volgt de opleiding op eigen initiatief. Dit betekent dat je de opleiding zelf betaalt en dat je ze buiten de werkuren volgt of tijdens je opleidingsverlof.
 • Je volgt een opleiding die erkend is in het kader van educatief verlof: https://www.vdab.be/opleidingscheques/lijstopleidingen.shtml.

 

Belangrijk om te weten!

Er is één situatie waarin je als hooggeschoolde toch gebruik kunt maken van opleidingscheques. Namelijk als je loopbaanbegeleiding volgt en je opleiding deel uitmaakt van het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) dat je samen met je loopbaanbegeleider opgesteld hebt.

→ Is dit het geval? Vul dan met je loopbaanbegeleider een attest

(https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/loopbaanbegeleiding/pop.pdf) in en geef het af op het secretariaat.

 

Op de website van de VDAB vind je alle informatie over opleidingscheques en hoe je ze kunt bestellen: https://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml.

 

6.3.    Opleidingscheques voor werkgevers (KMO-portefeuille)

De KMO-portefeuille is een steunmaatregel waar KMO’s, vrije beroepen, zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep gebruik kunnen van maken voor een opleiding.

Elke opleiding die door erkende dienstverleners gegeven wordt, komt in aanmerking voor terugbetaling via de KMO-portefeuille.

Concrete voorbeelden: taaltraining, informaticaopleidingen, vorming rond marketing en communicatie, e.d.

 

Alle informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be.

Of bel naar de Vlaamse Infolijn op het gratis nummer 1700.

 

6.4.    Premie bij een eerste diploma secundair onderwijs

Als je als cursist een eerste keer het diploma secundair onderwijs via het volwassenenonderwijs behaalt, wordt je een premie toegekend die gelijk is aan het inschrijvingsgeld dat je voor een opleiding hebt betaald. Concreet betreft dit de terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor de diplomagerichte opleiding of de HBO5-opleiding die je in combinatie met de opleiding Aanvullende algemene vorming hebt gevolgd om een diploma secundair onderwijs te behalen.

 

Voor het bepalen van deze premie wordt het inschrijvingsgeld dat je betaald hebt meegerekend, m.a.w. als je volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld  hebt genoten, wordt die mee in rekening gebracht.

 

Om een premie te verkrijgen, moet je een aanvraagdossier indienen bij de afdeling Volwassenenonderwijs, 7 A 17, Koning Albert II-laan 15 in 1210 Brussel.

 

Het aanvraagdossier bestaat uit:

 • een ingevuld aanvraagformulier (zie http://ond.vlaanderen.be/doc/dl.ashx?nr=3833);
 • een kopie van het behaalde diploma secundair onderwijs;
 • de originele bewijsstukken van het inschrijvingsgeld dat je voor de opleiding in kwestie hebt betaald, uitgereikt door het centrum of de centra waar je de opleiding geheel of gedeeltelijk hebt gevolgd. Op de betalingsbewijzen moet het aantal lestijden van de gevolgde opleidingsonderdelen vermeld worden.

 

In sommige studiegebieden zijn er modules die niet alleen deel uitmaken van een diplomagerichte opleiding, maar ook van andere opleidingen binnen datzelfde studiegebied. Dit zijn de zogenaamde gemeenschappelijke modules. Ingeval je zo’n gemeenschappelijke module hebt gevolgd in een andere opleiding, maar later de stap zet naar een diplomagerichte opleiding, dan kun je bij het aanvragen van de premie ook het originele bewijsstuk van het inschrijvingsgeld voor de gemeenschappelijke module in rekening brengen.

 

Denk eraan dat je uiterlijk één jaar na het uitreiken van het diploma een premie moet aanvragen. Men baseert zich op de datum die vermeld staat op het diploma.

 

De afdeling Volwassenenonderwijs informeert je na uiterlijk 45 kalenderdagen of het aanvraagdossier voldoet aan de voorwaarden om een premie te verkrijgen. Indien dit het geval is, informeert de afdeling Volwassenenonderwijs je ook over de termijn waarbinnen de premie zal worden uitbetaald.

 

6.5.    Premie CEVORA

Ben je als cursist werkzaam als bediende in een APCB-bedrijf van het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden?

Volg je op eigen kosten een beroepsopleiding buiten de werkuren?

 

Dan kun je bij CEVORA, het vormingscentrum van het APCB, een tussenkomst vragen in de inschrijvingskosten voor cursussen die je op eigen initiatief volgt.

CEVORA kan je inschrijvingskosten geheel of gedeeltelijk terugbetalen via individuele vormingspremies. Premies tot maximaal € 375 per schooljaar zijn mogelijk.

Op deze manier ondersteunt de sector bedienden die wensen bij te blijven.

 

Wil je weten of je in aanmerking komt?

Of hoe je die premie moet aanvragen?

Surf naar de website van CEVORA voor meer gedetailleerde informatie:

http://www.cevora.be/opleidingspremies

 

6.6.    Premies in de bouw

 

Constructiv (voorheen: het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid) is een dienstverlenende organisatie voor de bouwsector en stelt onder een aantal voorwaarden premies ter beschikking.

 

 • Volg je een zaterdagopleiding? Dan kun je een premie ontvangen van € 50 per zaterdag.
 • Volg je een avondopleiding? Dan kun je een premie ontvangen van € 6,25 per uur (maximaal € 250 per jaar).
 • Volg je een winteropleiding (in de periode van 1 december tot 31 maart)? Dan kun je bovenop de werkloosheidsuitkering sectorale voordelen en een premie van € 40 per dag ontvangen.

 

Meer informatie vind je op: http://www.constructiv.be/nl.aspx?language=nl.

CONSTRUCTIV

Koningsstraat 132 bus 1

1000 Brussel

Telefoon: 02  209 65 65

 

 

6.7.    Kinderbijslag

Ben je jonger dan 25 en ten laste van een van je ouders, dan kunnen je ouders onder bepaalde voorwaarden nog kinderbijslag genieten.

 

Hiervoor moet het formulier

http://vlaanderen.famifed.be/sites/default/files/forms/P7%20Bpost%20-%20N%20-%20062016.pdf  (P7) ingevuld worden. Normaal wordt dit in september of oktober naar je ouders gestuurd als zij het schooljaar voordien ook kinderbijslag ontvingen en als je je ondertussen niet ingeschreven hebt als werkzoekende of in dienst getreden bent bij een werkgever. Als het niet automatisch wordt toegestuurd of als je ouders het schooljaar voordien geen kinderbijslag ontvingen, moeten ze het formulier aanvragen bij een kinderbijslagfonds.

 

Om recht te hebben op kinderbijslag moet je ingeschreven zijn voor minstens 17 lesuren per week en regelmatig aanwezig zijn. Hierin kunnen ook maximaal vier lesuren per week zelfstudie in het Open Leercentrum vervat zijn.

 

 

Voor meer info kun je terecht bij:

FAMIFED

Trierstraat 9

1000 BRUSSEL

02  237 21 11

www.famifed.be

 

6.8.    Vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt

De bevoegdheid om vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt te verlenen voor een studie, opleiding of stage werd op 1 januari 2017 overgedragen van de RVA naar de VDAB. Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die een vrijstelling van beschikbaarheid wensen, moeten nu dus een aanvraag indienen bij de VDAB.

 

Informeer je grondig over de mogelijkheden om een studie, stage of opleiding te volgen als werkzoekende. Dit kan via de website: https://www.vdab.be/vrijstellingen/erkend of via de VDAB- servicelijn (0800 30 700).

 

Een werkzoekende die een vrijstelling van beschikbaarheid wenst aan te vragen voegt bij zijn aanvraag een document toe dat door het centrum moet worden ingevuld. Blanco attesten kun je downloaden van de website van de VDAB (via https://www.vdab.be/vrijstellingen/attest). Maak voor het invullen ervan een afspraak op het secretariaat.

 

VDAB verbiedt geen enkele werkzoekende om zich zonder vrijstelling in te schrijven voor een opleiding of stage, zolang dit zijn beschikbaarheid op de arbeidsmarkt niet in het gedrang brengt. Maar opgelet, sommige studies kun je niet volgen zonder vrijstelling met behoud van uitkering.

Voor meer info over de impact op de werkloosheidsuitkering kunt u contact opnemen met de RVA (http://www.rva.be/nl) of de uitbetalingsinstelling (vakbond, …).

Voor opleidingen met een VDAB-opleidingsovereenkomst (onder meer OKOT) moet men geen aparte vrijstellingsaanvraag indienen. Als aan alle voorwaarden voldaan is, wordt die automatisch toegekend bij de start van de opleiding. In de VDAB-opleidingengids (https://www.vdab.be/opleidingen) zijn deze opleidingen te herkennen aan het VDAB-logo dat erbij staat.

 

6.9.    Studietoelage

Voor het volwassenenonderwijs wordt in geen enkel geval een studietoelage toegekend. Er worden dus geen aanvragen ingevuld vermits zij steeds tot een negatief resultaat leiden.

 

 


7.           Afwezigheden

7.1.    Afspraken i.v.m. aanwezigheid

 

De aanwezigheden worden door de leerkracht opgetekend bij aanvang van de les. Je bent gewettigd afwezig als je een attest van je dokter of werkgever afgeeft. Dit is belangrijk. In het bijzonder voor je educatief verlof of bij een inburgeringstraject.

 

In principe verwachten we dat je maximaal deelneemt aan de opleiding. Wees ook op tijd en respecteer het begin- en einduur van de les. . Cursisten die meer dan een kwartier te laat komen of vroeger vertrekken kunnen als afwezig genoteerd worden. Uitzonderingen hierop moeten aangevraagd worden bij de directeur van het CTT (Herwig Bruyninx) en worden enkel goedgekeurd mits de nodige motivatie. Wie twee maal als  te laat genoteerd wordt  of te vroeg vertrekt wordt als 1 keer afwezig gerekend. Dit kan een rol spelen bij het behalen van een 2/3 aanwezigheid.

 

Er kunnen omstandigheden zijn die je verhinderen om aanwezig te zijn. Je kunt afwezig zijn om professionele, sociale, juridische, administratieve als zowel om persoonlijke redenen. Afwezigheden dienen steeds gewettigd te worden met een attest van de dokter of werkgever of via een juridisch document (zie hieronder)

 

Als je geregeld onwettig afwezig was en de lessen niet voldoende hebt gevolgd,  kun je uitgesloten worden van de evaluatie. Zo moet je minimum 2/3de van de lessen aanwezig zijn.

 

7.2.    Afwezigheid om medische redenen

 

Alle afwezigheden om medische redenen moet je wettigen

 • wanneer je terug in het centrum komt;
 • door het attest onmiddellijk aan het centrum te bezorgen als je langer dan tien opeenvolgende kalenderdagen afwezig bent geweest.

 

Het medisch attest is pas rechtsgeldig als het:

 • uitgereikt wordt door een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een orthodontist, een tandarts of door de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend labo;
 • duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd is;
 • de relevante identificatiegegevens vermeldt zoals de naam, het adres, telefoonnummer en RIZIV-nummer van de verstrekker;
 • aangeeft wat de gevolgen zijn van de ziekte voor de lessen;
 • de begin- en de einddatum aangeeft van de ziekteperiode, met eventueel de vermelding van voor- of namiddag.

 

DIXIT-attesten worden niet aanvaard als verklaring voor een verantwoorde of gewettigde afwezigheid.

 

Een doktersattest moet in principe een vrijstelling om medische redenen staven.

 

7.3.    Gewettigde afwezigheid

 

We beschouwen je afwezigheid om de volgende redenen als gewettigd:

 • als het centrum door overmacht onbereikbaar of ontoegankelijk is;
 • om een familieraad bij te wonen;
 • om een begrafenis of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont als jij;
 • om voor de rechtbank te verschijnen na een oproeping of een dagvaarding;
 • om feestdagen te beleven die eigen zijn aan je levensbeschouwelijke overtuiging;
 • bij tijdelijke uitsluiting als tuchtmaatregel.

 

We ontvangen graag een officieel document en/of verklaring aan de hand waarvan jij je afwezigheid staaft. Dit hoeft natuurlijk niet als het centrum door overmacht onbereikbaar of ontoegankelijk is.

 

 


8.           Begeleiding en evaluatie

8.1.    Organisatie van de evaluatie

 

Voor het secundair volwassenenonderwijs is er per module een evaluatie.

 

Hierna volgt info over de vorm, de inhoud en de praktische organisatie, de regeling van de bijkomende proeven en de manier waarop de resultaten van de evaluatie worden bekendgemaakt.

Afhankelijk van de opleiding die je bij ons volgt, varieert de evaluatievorm. Wij gebruiken zowel gespreide evaluatie, schriftelijke taakgerichte evaluatie, mondelinge taakgerichte evaluatie, permanente evaluatie, praktische proeven, werkstukken, stages, enz.

 

De directeur bepaalt in overleg met de opleidingscoördinatoren en de betrokken lesgevers binnen elke vakgroep en rekening houdend met de te beoordelen competenties, de vorm van de evaluatie: mondeling en/of schriftelijk, gespreide evaluatie, permanente evaluatie, enz.

Gespreide evaluatie is het resultaat van de regelmatige beoordeling van de studieprestaties op verschillende tijdstippen tijdens de opleidingsperiode. De evaluatie gebeurt aan de hand van meerdere observaties en/of taakgerichte evaluaties.

Permanente evaluatie is het resultaat van de continue beoordeling van de progressie van de cursist tijdens de opleiding. Competenties worden permanent getoetst in praktische oefeningen en toepassingen; de evaluatie gebeurt aan de hand van constante observaties en/of toetsen.

De lesgever informeert je welke evaluatievormen gebruikt worden bij de start van de opleiding.

 

Hoe de evaluatie voor jouw module eruitziet en wanneer die plaatsvindt, wordt toegelicht in de (modulespecifieke) bijlage bij dit reglement, die je bij de inschrijving ontvangt. Bijkomende afspraken kunnen tijdens de eerste les worden gemaakt.

 

In bijzondere gevallen en op vraag van jezelf of de leerkracht kan de evaluatiecommissie een individuele wijziging van de evaluatiemodaliteiten toestaan. Die wijziging wordt in je cursisten- dossier opgenomen en schriftelijk aan jou meegedeeld.

 

8.2.    Deelname aan de evaluatie

 

Je kunt deelnemen aan de evaluatie(s) als je een regelmatige cursist bent en aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet.

Ben je een niet-regelmatige cursist, dan heb je vooraf de schriftelijke toestemming van de directeur nodig om toegelaten te worden tot de evaluatie(s).

Als cursist moet je de richtlijnen in verband met de praktische organisatie van de evaluatie respecteren.

 • Als je gewettigd of door overmacht afwezig bent, kan de directeur, op jouw schriftelijke vraag, beslissen de evaluatie te verplaatsen en/of een inhaalexamen te organiseren. Je moet je vraag samen met de bewijsstukken tegen ontvangstbewijs indienen bij de directeur van het centrum. Je moet dat doen ten laatste op de derde dag (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen en statutaire verlofdagen niet meegerekend) na het tijdstip van de evaluatie .

Na de deliberatie heb je recht op inzage in de door jou afgelegde evaluatie(s). Je maakt hiervoor een afspraak met de directeur of een andere verantwoordelijke. Je hebt ook recht op een schriftelijk exemplaar (tegen betaling van kosten).

 

8.3.    Vrijstellingen

 

De directeur kan op basis van een vrijstellingsproef of van studiebewijzen van gevolgde opleidingen (‘Erkenning van Verworven Kwalificaties’) of van ervaring (‘Erkenning van Verworven Competenties’) beslissen vrijstelling te verlenen voor een deel van een opleiding of module. De vrijstelling geldt zowel voor het volgen van de lessen als voor de evaluatie of een gedeelte van de evaluatie en betekent mogelijk een studieverkorting.

 

Je moet de aanvraag schriftelijk indienen met de nodige stavingsdocumenten en motivering. Als je geen stavingsdocument kunt geven, beslist de directeur al dan niet een vrijstellingsproef te organiseren.

De beslissing van de directeur moet jou schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld worden.

 

Militairen die binnen Defensie bepaalde opleidingen hebben gevolgd, krijgen via een samenwerkingsakkoord automatisch vrijstellingen voor een aantal modules. Een overzicht van de opleidingen vind je op: http://ond.vlaanderen.be/doc/dl.ashx?nr=4154.

 

Je kunt beroep aantekenen tegen de beslissing om geen vrijstelling toe te kennen. Je volgt hiertoe de beroepsprocedure tegen de beslissing van de evaluatiecommissie.

 

In bijzondere gevallen, wanneer een handicap of leerstoornis dit verantwoordt, kan de directeur een afwijking van de normale evaluatieprocedure toestaan.

 

8.4.    Evaluatiecommissie en rapportering van de beslissing

 

 

De stemgerechtigde leden van de evaluatiecommissie zijn: de directeur (voorzitter) of zijn afgevaardigde en de leerkracht(en) van de betrokken module(s). Elke stemgerechtigd lid heeft één stem.

De directeur kan bijkomend andere leden tot de deliberatie toelaten, zoals de ombudsman of -vrouw of de opleidingscoördinator, de zorgmedewerker. Zij zijn niet stemgerechtigd.

 

De evaluatiecommissie beslist of je al dan niet geslaagd bent.

Hoeveel je moet halen om te slagen wordt gemeld in de eerste les en is afhankelijk van het soort evaluatie dat gebruikt wordt: taaltaken, permanente, gespreide

Bij staking van stemmen – dit is de situatie waarbij er evenveel voorstemmen zijn als tegenstemmen – geeft de stem van de directeur de doorslag. De beslissing moet jou schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld worden.

 

De evaluatiecommissie kan beslissen een bijkomende proef (herexamen) toe te staan en de modaliteiten daarvan te bepalen. Bijkomende proeven zijn een gunst en geen recht.

 

De leden van de evaluatiecommissie behouden het geheim van de beraadslagingen.

De evaluatiecommissie is bevoegd voor alles wat met evaluatie te maken heeft, ook wat hier in dit reglement niet is beschreven.

 

De evaluatieresultaten worden ten laatste één week na de beslissing van de evaluatiecommissie aan jou bekendgemaakt op een vooraf meegedeelde datum en wijze.

 

8.5.    Fraude

 

Wie betrapt wordt op fraude wordt zo snel mogelijk gehoord door de voorzitter van de evaluatiecommissie, die na dit gesprek een beslissing neemt.

 

8.6.    De ombudsdienst

 

De ombudsvrouw is Lydia Roberti. Je kan haar bereiken via het secretariaat in de Halmstraat 089/849903.

De ombudsman of -vrouw treedt als bemiddelaar op tussen jezelf en evaluatiecommissie. Hij/zij onderzoekt alle klachten i.v.m. de evaluatieregeling, het verloop van de evaluaties en de deliberatie.

 

De ombudsman of -vrouw heeft het recht aanwezig te zijn op de deliberatie en alle nodige inlichtingen over de evaluaties aan de leden van de evaluatiecommissie te vragen, zowel voor als tijdens de deliberatie. Hij/zij is gehouden tot het geheim van de beraadslagingen. De ombudsman of -vrouw is in géén geval stemgerechtigd lid van de evaluatiecommissie.

 

Indien je tijdens of onmiddellijk na een evaluatie vindt dat er onregelmatigheden of mistoestanden  hebben plaatsgevonden, dan kun je tot drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen en statutaire verlofdagen niet meegerekend) na de evaluatie klacht indienen bij de ombudsdienst. De voorzitter van de evaluatiecommissie of zijn afgevaardigde stelt een onderzoek in en kan beslissen de evaluatie of een deel van de evaluatie te laten overdoen. Deze procedure moet binnen drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen en statutaire verlofdagen niet meegerekend) na indiening van de klacht afgehandeld zijn.

 

Als cursist heb je recht op inzage in het cursistendossier, inclusief de evaluaties. Hiertoe dien je een schriftelijke aanvraag in bij de directeur (Bruyninx Herwig). Hij organiseert de inzage.

 

8.7.    Studiebewijzen

 

Als regelmatige cursist heb je recht op het behalen van het betrokken studiebewijs.

 

De opleidingen in ons centrum volgen een goedgekeurd leerplan en opleidingsprofiel. Zij leiden tot een studiebewijs dat erkend wordt door de Vlaamse Gemeenschap.

 

Attesten en deelcertificaten worden kort na het afsluiten van de module opgemaakt en kunnen op het cursistensecretariaat of tijdens de jaarlijkse proclamatie afgehaald worden.

 

Als alle modules van een opleiding werden doorlopen en behaald, wordt een diploma of een certificaat van de Vlaamse Gemeenschap uitgereikt. Alle studiebewijzen van de Vlaamse Gemeenschap zijn voorzien van de officiële droogstempel van ons centrum en de handtekening van de directeur van ons centrum (of zijn gemandateerde). Als cursist moet je deze studiebewijzen ook zelf handtekenen.

 

Het centrum reikt jou ten laatste op het einde van de tweede maand na het afsluiten van de evaluatie de behaalde studiebewijzen – attesten, getuigschriften, diploma’s, certificaten en deelcertificaten – uit.

 

 

8.8.    De pedagogisch begeleidingsdienst

Het centrumteam werkt ook samen met de Pedagogische Begeleidingsdienst (PBD) van het GO!.

 

 

 


9.           Leefregels

9.1.    Ordemaatregelen

 

Een goede samenwerking tussen jou en het personeel van ons centrum is noodzakelijk om vlot te kunnen functioneren. Als de samenwerking niet volgens de afspraken verloopt, kan het centrum passende maatregelen nemen.

 

Als je de orde tijdens de les of de goede werking van het centrum stoort, zullen wij je vragen je gedrag aan te passen.

Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke ordemaatregelen die zowel door de directeur als door de leerkrachten kunnen genomen worden:

 • een vermaning;
 • een tijdelijke verwijdering uit de les tot het einde van de les.

 

Volstaat een ordemaatregel niet en blijf je herhaaldelijk in de fout gaan, dan kan de directeur met jou een begeleidingsovereenkomst sluiten waarin omschreven wordt wat uitdrukkelijk van jou wordt verwacht en wat de gevolgen zijn als je dit niet doet. De overeenkomst heeft een beperkte duur, wordt regelmatig geëvalueerd en kan tot het opstarten van de tuchtprocedure leiden.

 

Tegen een ordemaatregel kun je geen beroep aantekenen.

 

9.2.    Bewarende maatregel

 

De directeur kan je preventief schorsen als de feiten zo ernstig zijn dat men eraan denkt je uit te sluiten van de lessen. De maatregel geldt zolang een tuchtonderzoek loopt en voor zover het belang van het onderwijs dit vereist. De preventieve schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en wordt jou meegedeeld.

 

9.3.    Tuchtmaatregelen

 

De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel nemen als je door je gedrag een gevaar of ernstige belemmering vormt voor het normale onderwijs- of vormingsgebeuren of als je door je (agressieve) houding de veiligheid en de fysieke of psychische integriteit van anderen in het gedrang brengt. Als de directeur de definitieve uitsluiting overweegt, wint hij eerst het advies in van de betrokken leerkrachten.

 

De directeur of zijn afgevaardigde zal dus slechts tuchtmaatregelen nemen als de maatregelen van orde geen effect hebben of bij zeer ernstige overtredingen. Dat zijn overtredingen zoals opzettelijk slagen en verwondingen toebrengen, bedreigingen uiten, opzettelijk essentiële veiligheidsregels overtreden, opzettelijk en continu de lessen en activiteiten storen, zware schade aanbrengen of diefstal plegen.

 

9.3.1.           De soorten tuchtmaatregelen

 

 

Er bestaan twee mogelijke tuchtmaatregelen:

 • Een tijdelijke uitsluiting uit de lessen van één of meer modules voor een maximale duur van 10 lesdagen.

Een tijdelijke uitsluiting uit alle lessen voor een maximale duur van 10 lesdagen.

Afwezigheden wegens tijdelijke uitsluiting als tuchtmaatregel worden van rechtswege als gewettigd beschouwd.

 • Een definitieve uitsluiting uit het centrum.

De directeur spreekt deze maatregel uit na advies van de betrokken leerkrachten.
Een definitieve uitsluiting gaat onmiddellijk in tijdens het schooljaar en uiterlijk op 31 augustus nadat de maatregel schriftelijk aan jou ter kennis is gegeven .

Als je uitgesloten werd, kun je het volgende schooljaar én het daaropvolgende schooljaar geweigerd worden in het volledige centrum. Dit geldt ook voor het centrum of de centra waarmee we samenwerken, voor zover de controversiële handeling(en) zich in dat ander centrum/die andere centra heeft/hebben voorgedaan.

 

Alleen tegen een definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel kun je in beroep gaan. Een beroepscommissie behandelt het beroep.

 

9.3.2.           Regels

 

Bij het nemen van een tuchtmaatregel worden in ieder geval de volgende regels gerespecteerd:

 • Je wordt schriftelijk meegedeeld dat het centrum overweegt je uit te sluiten;
 • De tuchtmaatregel moet in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten;
 • Je wordt, eventueel bijgestaan door een vertrouwenspersoon, vooraf uitgenodigd voor een gesprek over de problemen;
 • Jij en je vertrouwenspersoon hebben recht op inzage in het tuchtdossier. In dit tuchtdossier wordt het advies van de betrokken leerkracht opgenomen;
 • Deze beslissing wordt gemotiveerd. Er wordt aangegeven waarom jouw gedrag werkelijk een gevaar vormt voor het ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/of waarom de verwezenlijking van het agogisch project van het centrum in het gedrang komt. Bij definitieve uitsluiting wordt schriftelijk verwezen naar de mogelijkheid tot beroep met overeenkomstige procedure;
 • Voor de tuchtmaatregelen ingaan, word je schriftelijk op de hoogte gebracht van de genomen beslissing en van de aanvangsdatum ervan;
 • Er wordt nooit overgegaan tot collectieve uitsluitingen.

 


10.     Betwistingen en klachten

10.1.    Beroepsprocedure tegen attestering

10.1.1.       Bezwaar

 

Als je de beslissing van de evaluatiecommissie niet kunt aanvaarden, kun je ten laatste op de derde dag (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen en statutaire verlofdagen niet meegerekend) na de uitreiking van de attestering een persoonlijk gesprek aanvragen met de afgevaardigde van het centrumbestuur of de voorzitter van de evaluatiecommissie (of zijn afgevaardigde) om je bezwaren bekend te maken. De datum van het gesprek wordt schriftelijk meegedeeld en vindt plaats binnen de drie dagen volgend op jouw aanvraag (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen en statutaire verlofdagen niet meegerekend). Tijdens dit gesprek  krijg je inzage in het dossier en krijg je uitleg over de elementen die geleid hebben tot de beslissing.

 

Na dit gesprek zijn er drie mogelijkheden:

 • Je bent ervan overtuigd dat de evaluatiecommissie de juiste beslissing heeft genomen en dan is het bezwaar of de betwisting van de baan.
 • De afgevaardigde van het centrumbestuur of de voorzitter van de evaluatiecommissie (of zijn afgevaardigde) meent dat je redenen aandraagt die het overwegen waard zijn. In dit geval roept hij/zij de evaluatiecommissie zo spoedig mogelijk opnieuw bijeen en wordt de aangevochten beslissing opnieuw overwogen. De evaluatiecommissie kan dan ofwel haar beslissing herzien en dan is het probleem opgelost, ofwel haar beslissing handhaven en dan blijft het probleem bestaan. Als de evaluatiecommissie opnieuw bijeenkomt, zal ze het resultaat van de bespreking schriftelijk en gemotiveerd aan jou meedelen.
 • De afgevaardigde van het centrumbestuur of de voorzitter van de evaluatiecommissie (of zijn afgevaardigde) meent dat de argumenten die jij aanbrengt geen nieuwe bijeenkomst van de evaluatiecommissie noodzakelijk maken. Dit wordt dan gemotiveerd aan jou meegedeeld. Als je het daarmee oneens bent en de genomen beslissing onjuist vindt, blijft je bezwaar bestaan.

 

10.1.2.       Beroep

 

Als het bezwaar blijft bestaan, kun je binnen de drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen en statutaire verlofdagen niet meegerekend) na de kennisgeving van de betwiste beslissing schriftelijk beroep aantekenen bij de algemeen directeur. Het schriftelijk beroep moet gedateerd en ondertekend zijn, en het moet het voorwerp van beroep omschrijven en de bezwaren motiveren. Je kunt beroep instellen ofwel tegen de oorspronkelijke beslissing van de evaluatiecommissie (die al dan niet opnieuw is samengekomen) ofwel tegen de herziene beslissing van de evaluatiecommissie (die opnieuw is samengekomen).

 

De beroepsprocedure kan enkel worden opgestart als je gebruikgemaakt hebt van het recht op een gesprek met de afgevaardigde van het centrumbestuur of de voorzitter van de evaluatiecommissie (of zijn afgevaardigde).

 

De algemeen directeur stelt de beroepscommissie samen. Die bestaat uit een interne en een externe geleding.

 • De interne leden zijn leden van de evaluatiecommissie, waaronder alleszins de voorzitter, en eventueel een lid van het centrumbestuur.
 • De externe leden zijn personen die extern zijn aan het centrumbestuur en aan het centrum waar de beslissing is genomen. Een lid dat intern is, kan nooit behoren tot de externe geleding.

 

De voorzitter van de beroepscommissie wordt door de algemeen directeur aangeduid onder de externe leden.

 

10.1.3.       Beslissing van de beroepscommissie

 

De beroepscommissie hoort jou en de betrokken personen in kwestie. De behandeling van het beroep door de beroepscommissie leidt tot een van de volgende acties:

 • een gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid omdat het beroep te laat werd ingediend of omdat het niet voldeed aan de vormvereisten (gedateerd, ondertekend, met omschrijving van het voorwerp van het beroep en een motivering);
 • een bevestiging van de beslissing van de evaluatiecommissie;
 • de vervanging door een ander evaluatieresultaat.

 

Elk lid van de beroepscommissie is stemgerechtigd en is onderworpen aan discretieplicht. Bij stemming moet het aantal stemgerechtigde interne leden gelijk zijn aan het aantal stemgerechtigde externe leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend.

 

Het resultaat van de stemming wordt jou schriftelijk en gemotiveerd ter kennis gebracht binnen een termijn van 30 kalenderdagen (vakantieperiodes niet meegerekend) nadat je het beroep hebt ingediend. Ingeval er een vervolgmodule start terwijl de procedure loopt, word je toegelaten tot die module in afwachting van de afhandeling van het beroep.

 

Bij de kennisgeving van de beslissing moeten de beroepsmogelijkheden bij de Raad van State worden vermeld (termijn en modaliteiten).

 

Binnen het GO! is er na deze procedure geen verder beroep meer mogelijk.

 

10.2.    Beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting

10.2.1.       Het beroep en de beroepscommissie opstarten

 

Het beroep moet schriftelijk (gedateerd en ondertekend; met omschrijving van het voorwerp van het beroep en motivering van de ingeroepen bezwaren) worden ingediend bij de algemeen directeur uiterlijk binnen de drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen en statutaire verlofdagen niet meegerekend) nadat de maatregel werd meegedeeld. Je doet er goed aan om het beroep aangetekend te verzenden.. Zodoende kun je bewijzen dat je het beroep tijdig hebt ingediend.

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot de definitieve uitsluiting niet op.

 

De algemeen directeur stelt de beroepscommissie samen. Deze bestaat uit een interne en een externe geleding.

 • interne leden: dit zijn leden van het centrumbestuur of het centrum waar de betwiste beslissingen tot definitieve uitsluiting is genomen, met uitzondering van de directeur of zijn afgevaardigde die de beslissing heeft genomen.
 • externe leden: dit zijn personen die extern zijn aan het centrumbestuur en aan het centrum waar de beslissing is genomen. Een lid dat intern is kan nooit behoren tot de externe geleding.

 

De voorzitter van de beroepscommissie wordt door de algemeen directeur aangeduid onder de externe leden.

Elk lid is stemgerechtigd en is onderworpen aan  discretieplicht.  Bij stemming moet het aantal stemgerechtigde interne leden gelijk zijn aan het aantal stemgerechtigde externe leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend.

 

De beroepscommissie hoort jou en de betrokken personen in kwestie. Uiterlijk 10 dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen en statutaire verlofdagen niet meegerekend) na de dag van ontvangst van het schriftelijke beroep zetelt de beroepscommissie.

 

10.2.2.       Beslissing van de beroepscommissie

 

De behandeling van het beroep door de beroepscommissie leidt tot een van de volgende acties:

 • een gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid omdat het beroep te laat werd ingediend of omdat het niet voldeed aan de vormvereisten (gedateerd, ondertekend, met omschrijving van het voorwerp van het beroep en een motivering);
 • een bevestiging van de definitieve uitsluiting;
 • de vernietiging van de definitieve uitsluiting.

 

De algemeen directeur zal jou de gemotiveerde beslissing van de beroepscommissie aangetekend versturen, uiterlijk 20 kalenderdagen (vakantieperiodes niet meegerekend) nadat je het beroep hebt ingediend. De directeur ontvangt hiervan een afschrift.

 

Bij de kennisgeving van de beslissing moeten de beroepsmogelijkheden bij de Raad van State worden vermeld (termijn en modaliteiten).

 

Binnen het GO!  is er na deze procedure geen verder beroep meer mogelijk.

 

10.3.    De ombudsdienst van het centrum (eerstelijnsklachtenprocedure)

 

De klachtenprocedure wordt ondersteund vanuit de ombudsdienst van het centrum. De taak van de ombudsdienst omvat onder meer:

 • onafhankelijke bemiddeling in een geschil tussen jou en een leerkracht als je het niet rechtstreeks met de betrokken leerkracht kunt oplossen;
 • onderzoek van alle klachten i.v.m. de evaluatieregeling, het verloop van de evaluaties, de deliberatie (cf. evaluatiereglement);
 • aanwezig zijn op deliberaties en toezien op het correcte verloop ervan. De ombudsman of -vrouw is in geen enkel geval stemgerechtigd.

 

De ombudsman of -vrouw waarborgt volledige discretie en zal niets ondernemen zonder jouw toestemming. Hij/zij tracht een oplossing te verkrijgen voor het probleem, rekening houdend met de belangen van alle betrokken partijen.

 

De directeur duidt conform het evaluatiereglement de heer of mevrouw Lydia Roberti aan als verantwoordelijke voor de ombudsdienst.

Wie een afspraak wil maken, kan de ombudsdienst contacteren via het secretariaat in de Halmstraat 12 089/849903

 

10.3.1.       Welke klachten kun je indienen?

 

 

Je klachten kunnen gaan over de werking van het centrum of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van het centrum.

 

10.3.2.       Waar kun je met je klacht terecht?

 

Heb je een klacht over de werking van het centrum of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid, dan kun je die melden aan de directeur.

Je moet altijd eerst proberen om er rechtstreeks met de directeur over te praten en een oplossing te zoeken.

 

Kom je na dit gesprek niet tot een akkoord of gaat de klacht over het optreden van de directeur zelf, dan kun je een klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep Denis Vonckers 089/849900

 

10.3.3.       Hoe dien je een klacht in?

 

Klachten kunnen gemeld worden via telefoon, brief, e-mail of fax. Opdat een klacht kan behandeld worden, mogen de volgende gegevens niet ontbreken:

 • je naam, adres en telefoonnummer;
 • wat er gebeurd is en wanneer het gebeurd is;
 • in welk centrum het gebeurd is (als je een klacht indient bij de algemeen directeur van de scholengroep).

 

10.3.4.       De klachtenprocedure is niet van toepassing op:

 

 • een klacht over het algemeen beleid en de regelgeving van de Vlaamse overheid;
 • een klacht over feiten waarover eerder een klacht is ingediend en die al werd behandeld;
 • een klacht over feiten die langer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden;
 • een kennelijk ongegronde klacht;
 • een klacht waarvoor je geen belang kunt aantonen;
 • een klacht over feiten of handelingen waarvoor je de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid nog niet hebt benut, bijvoorbeeld bij een definitieve uitsluiting. Klachten over het verloop van de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid zijn wel mogelijk, (bijvoorbeeld te lange behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling, onvoldoende informatieverstrekking);
 • een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure;
 • een anonieme klacht;
 • beslissingen waarvoor in het centrumreglement in een beroepsprocedure is voorzien.

 

10.3.5.       Hoe verloopt de behandeling van je klacht door de scholengroep?

 

Binnen een termijn van tien kalenderdagen bevestigt de algemeen directeur jou de ontvangst van je klacht.

 

Als je klacht niet wordt behandeld, word je daar schriftelijk van op de hoogte gebracht, met vermelding van de reden.

 

Als je klacht wel wordt behandeld, volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Je wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van dit onderzoek. Je klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop ze het centrum of de scholengroep bereikt.

 

Als je een klacht tegen een bepaalde beslissing indient, betekent dit niet dat deze beslissing wordt uitgesteld.

 

10.4.    De Vlaamse Ombudsdienst, AHoVoKS en andere diensten

 

Als je niet tevreden bent over de wijze waarop je klacht behandeld werd of over het resultaat van de klachtenbehandeling, kun je met je klacht terecht bij het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHoVoKS).

 

Contactgegevens van het Agentschap:

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Hendrik Consciencegebouw

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel – volwassenenonderwijs@vlaanderen.be.

 

In laatste instantie kun je ook terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst.

 

Contactgegevens Vlaamse Ombudsdienst:

Vlaamse Ombudsdienst

Leuvenseweg 86

1000 Brussel

Of: via het nummer 0800-240 50.

 

Als je klachten hebt in verband met discriminatie en racisme kun je terecht bij UNIA op het telefoonnummer 0800-12800.

 

Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kun je indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen en centra zich in de dagelijkse werking aan een aantal principes moeten houden:

 • beheersing onderwijskosten;
 • eerlijke concurrentie;
 • de regelgeving in verband met politieke activiteiten;
 • beperkingen op handelsactiviteiten;
 • principes in verband met reclame en sponsoring.

 

Voor meer informatie hierover kun je terecht bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (AgODi) via zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be.

 

 


11.     Veiligheid en gezondheid

11.1.    Tabak, alcohol en drugs

Het is absoluut verboden te roken in de gebouwen van alle campussen van het centrum.
Roken kun je enkel na 18.30u. op plaatsen voorzien van een asbak en buiten de gebouwen op de campus. Ook elektronische sigaretten vallen onder het rookverbod.

 

Het is verboden alcoholhoudende dranken en andere drugs te gebruiken in het centrum.

 

11.2.    Brandveiligheid

Wanneer het overeengekomen brandalarmsignaal klinkt, begint de ontruiming van de gebouwen onder de leiding van de leerkrachten. Het is belangrijk om de instructies van de leerkracht goed op te volgen, zodat de ontruiming vlot verloopt.

Enkele richtlijnen bij evacuatie:

 • verlaat het lokaal met je leerkracht;
 • blijf samen;
 • blijf kalm;
 • verlaat het gebouw langs de dichtstbijzijnde trap of uitgang;
 • keer nooit terug.

 

11.3.    Preventie en bescherming

In elke vestiging van een onderneming of in elke instelling is een dienst Preventie en bescherming (Veiligheid en bescherming) werkzaam. Deze dienst wordt opgericht door de werkgever en werkt centraal voor alle afdelingen.
Binnen onze scholengroep wordt deze dienst geleid door een preventieadviseur. In de onderwijsinstelling zelf is een contactpersoon werkzaam. In ons centrum is dit Kris De Beuckelaer.

Door het onderwijscontract verbindt het centrum zich om in te staan voor de veiligheid van de cursisten.

Een EHBO-set is beschikbaar op elk secretariaat en in sommige werkplaatsen.

 

11.4.    Beleid rond pesten en geweld

Wie zich het slachtoffer voelt van pesten of geweld kan zich wenden tot de ombudsman van de school: Lydia Roberti (089/849903), Halmstraat 12 3600 Genk. Daarnaast heeft ons centrum ook een zorgmedewerker: De Smet Annick. Zij is bereikbaar via desmetannick65@gmail.com of via (089/849903), Halmstraat 12 3600 Genk.

 


12.     Afspraken

12.1.    Lokalen

De lokalen worden achtergelaten in dezelfde opstelling als bij het begin van de les.

In de leslokalen is het verboden om te eten en te drinken.

 

In de informaticalokalen

Software kopiëren is principieel verboden.

Niemand mag de configuratie van de computers wijzigen zonder voorafgaande toestemming van de leerkracht. Wie dit toch doet, kan definitief uit de lessen verwijderd worden.
De toestellen verplaatsen mag enkel na toestemming en onder toezicht van de leerkracht. Men neemt daarbij de nodige beschermingsmaatregelen.

Je hebt geen toegang tot het serverlokaal. Je mag de instellingen aan servers niet wijzigen. Alleen de netwerkbeheerders of de daartoe aangewezen personen mogen wijzigingen aanbrengen aan server, hard- en software.

 

 

 

12.2.    Gebruik van gsm of andere media

Het gebruik van gsm en andere media in het centrum is enerzijds verrijkend maar anderzijds is het een mogelijke bron van misbruik, namelijk pesterijen, wangedrag en dergelijke. Omdat ordentelijk lesgeven onze hoofdbekommernis is, mag je in het leslokaal pas na uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht een gsm en andere media gebruiken. Niet les gerelateerd GSM-gebruik moet beperkt worden tot noodoproepen en uitzonderlijke situaties. Deze worden altijd in het begin van de les aan de leerkracht gemeld.

 

 

 

12.3.    Privacy en beeldmateriaal

Beeld- of geluidopnames zijn in het centrum enkel toegelaten na uitdrukkelijke toestemming van de directeur. Het centrum heeft je individuele toestemming nodig om beeld- of geluidsmateriaal te gebruiken waarop je herkenbaar bent. Je kunt je altijd verzetten tegen het gebruik van dit materiaal en een gegeven toestemming kun je herroepen.

 

In het leslokaal of op de campus mag je zelf niet filmen, tenzij de gefilmde personen (bv. een leerkracht, een cursist, e.d.) hun uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben gegeven. Naast de uitdrukkelijke toestemming om foto’s te maken en te filmen, heb je de schriftelijke toestemming van de gefilmde of gefotografeerde personen nodig om deze foto’s en beeldmateriaal te gebruiken, te verspreiden en te publiceren.

 

 

12.4.    Informatieveiligheidsbeleid

Bij het verzamelen van je persoonlijke gegevens respecteert het centrum de regelgeving in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het centrum werkte ook een informatieveiligheidsbeleid uit.

 

 • Verantwoordelijke voor het verwerken van de gegevens

Verstraten Ronny

Naam en voornaam van de directeur/coördinator/inrichtende macht

Halmstraat 12 3600 Genk, verstraten.ronny@cttlimburg.be

 

 • Doel van de verwerking = uitvoering decreet van 18/07/2008

 

 • De centra voor volwassenenonderwijs zijn gemachtigd door de Privacycommissie of de Vlaamse Toezichtscommissie om met volgende partners persoonsgegevens uit te wisselen:
 • centra voor basiseducatie (via AHOVOKS)
 • centra voor volwassenenonderwijs (via AHOVOKS)
 • KBI Connect voor inburgeringsgegevens (via AHOVOKS); de gegevens gaan verder naar:
  • openbare centra voor maatschappelijk welzijn
  • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
  • handhavingsambtenaren
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
 • MAGDA (Vlaamse Dienstenintegrator)
  • Leer-en ervaringsbewijzen databank
  • VDAB (participatiegegevens)
  • Raadplegen inburgeringsstatus
 • Kruispuntbank Sociale Zekerheid voor:
  • Rijksregister
  • BIS-register
  • gegevens van Directoraat-generaal personen met een Handicap
  • RVA-gegevens
  • openbare centra voor maatschappelijk welzijn

 

 • Je hebt recht op toegang tot en op verbetering van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken. Je kunt je hiervoor richten tot de verantwoordelijke voor het verwerken van de gegevens.

 

 • Door je inschrijving geef je toestemming aan ons centrum om je studiebewijzen te raadplegen in de Leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED).

 

 • Door je inschrijving geef je ook toestemming aan ons centrum om de tool ‘tariefsuggestie’ te gebruiken, zodat wij het voor jou meest gunstige inschrijvingstarief kunnen toepassen.

 

12.5.    Reclame en sponsoring binnen het centrum

Reclame en sponsoring door derden zijn na overleg met de schoolraad toegestaan binnen ons centrum, voor zover ze niet onverenigbaar zijn met de onderwijskundige en agogische taken van ons centrum en voor zover ze de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van ons centrum niet schaden.

12.6.    Kledij en voorkomen

Ons centrum waardeert persoonlijke smaak en overtuiging. Maar provoceren of de vrijheid van anderen belemmeren mag niet. Noch je eigen veiligheid of gezondheid, noch die van anderen mag bovendien in het gedrang komen.

Wanneer dit nodig is voor de hygiëne en/of veiligheid, moet in sommige lessen aangepaste kledij gedragen worden. In sommige gevallen zal het dragen van een schort, een helm, schoenen, e.d. aangewezen of zelfs verplicht zijn. In andere gevallen zal de directeur of de betrokken leerkracht naargelang van het geval het dragen van hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes en dergelijke meer verbieden. De cursisten voorzien zelf in de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

 

12.7.    Afwezigheid leerkrachten

De afwezigheid van leerkrachten wordt je, voor zover dat mogelijk is, via e-mail, sms of telefoon meegedeeld. Indien een leerkracht bij de aanvang van de lessen niet aanwezig is begeven de cursisten zich naar het secretariaat dat de betrokken leerkracht probeert te bereiken. De directie beslist over het al dan niet naar huis gaan van de cursist.

 

 

12.8.    Parkeren

Parkeren kan binnen de aangegeven zones. Opletten voor voorbehouden parkeerplaatsen aangeduid met het bord “voorbehouden”. Verkeerd geparkeerde wagens kunnen weggesleept worden.

 

 

12.9.    Handboeken

Handboeken en syllabi worden te koop aangeboden en kunnen contant, via Bancontact of met opleidingscheques betaald worden. Handboeken of syllabi waar al in geschreven is (potlood, balpen …) worden bij uitschrijving niet terug genomen, laat staan terug betaald.

 

 

12.10.                      Diefstal en andere vergrijpen

Om diefstal en beschadiging te voorkomen, laat je het best je persoonlijke spullen en andere waardevolle voorwerpen nooit onbeheerd achter in gangen of lokalen. Het centrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van voorwerpen, diefstal of beschadiging.

Als je materiaal beschadigt of ontvreemdt, word je hiervoor verantwoordelijk gesteld.

 


13.     Verzekeringen

13.1.    Schoolverzekering

De schoolverzekering dekt ongevallen (enkel lichamelijke schade) die zich voordoen in de gebouwen waar het centrum cursussen organiseert en tijdens uitstappen georganiseerd door het centrum. Deze verzekering dekt eventueel ook ongevallen op de weg van huis naar het centrum en omgekeerd, op voorwaarde dat het ongeval binnen het normale tijdsgebruik valt en dat je de kortste weg hebt gevolgd. Ieder ongeval moet men onmiddellijk en uiterlijk de volgende werkdag aan de directeur melden, tegelijk met de namen van getuigen en verantwoordelijken voor het ongeval.

 

13.2.    Aansprakelijkheid in het kader van stage of werkplekleren

Een cursist-stagiair die bij de uitvoering van zijn stage schade berokkent aan de stagegever of aan derden, is enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is de cursist-stagiair enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

 

 


14.     Partners

Ons centrum is geen eiland. Om ons aanbod te versterken, werken wij samen met diverse partners.

 

 

 • andere instellingen binnen de scholengroep of de naburige scholengroep,
 • andere centra voor volwassenenonderwijs in het kader van AAV en het behalen van een diploma SO
 • andere centra voor volwassenenonderwijs; voor diverse opleidingen/initiatieven
 • Huis van het Nederlands
 • Agentschap voor Integratie en Inburgering
 • Fedasil
 • centrum voor basiseducatie
 • partners in het kader van stage/werkplekleren
 • beroepssectoren
 • VDAB (bv. in het kader van OKOT-trajecten)
 • Syntra
 • De gemeenten waar we onderwijsbevoegdheid hebben.

 

[1] Je legt een attest ter staving voor dat op de dag van inschrijving niet ouder is dan een maand.